Convocare AGOA 22-23 aprilie 2016

Consiliul de Administraţie al Societatii PETROCART S.A. cu sediul în Piatra Neamt, b-dul Decebal nr.171, CIF RO2046136, nr. de ordine în Registrul Comerţului J27/10/1991, capital social subscris şi vărsat 12.404.812 lei convoacă Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor pentru data de 22.04.2016 ora 12.00, la sediul societăţii în Piatra Neamt, b-dul Decebal nr.171, cu următoarea ordine de zi.

1. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie pentru anul 2015.
2. Prezentarea şi dezbaterea Raportului auditorului financiar referitor la situaţiile financiare întocmite la 31.12.2015.
3. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2015, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administraţie şi cele ale auditorului financiar.
4. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea Contului de profit şi pierdere şi repartizarea profitului net aferent exerciţiului financiar 2015.
5. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea Raportului anual pentru informarea pieţei de capital.
6. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de activitate pe anul 2016.
7. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie pentru exercitiul financiar 2015.
8. Aprobarea numirii unui al treilea membru in Consiliul de Administratie al Societatii Petrocart, tinand seama de renuntarea, prin demisie, a doamnei Huminiuc Maria la mandatul de membru al Consiliului de Administratie. Consiliul de Administratie propune ca doamna Matei Cristina avand calitatea de administrator provizoriu, sa fie numita membru al Consiliului de Administratie pentru perioada ramasa pana la expirarea mandatelor celorlalti membri ai Consiliului de Administratie.
9. Desemnarea ca imputernicit a d-nei Elena Stirbu – consilier juridic sa efectueze formalităţile necesare pentru publicarea şi înregistrarea conform prevederilor legale a hotărârilor prezentei adunări generale.
10. Aprobarea datei 13.05.2016 ca data de inregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Acţionarilor precum si aprobarea datei de 12.05.2016 ca “ex date” conform art.2 lit.f din Regulamentul ASF nr.6/2009 cu completarile si modificarile ulterioare.

La data convocarii adunării generale, capitalul social al societatii este de 12.404.812 lei format din 24.809.624 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0,5 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

La adunarea generala sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze toţi acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor, la sfârşitul zilei de 13.04.2016 stabilita ca dată de referinţă.

Doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale.

Informaţiile cu privire la convocarea adunării generale şi documentele care urmează să fie prezentate adunării generale, proiectul de hotărâre, formularele de imputernicire specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum şi formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondenţă sunt puse la dispoziţia acţionarilor de la data 18.03.2016 pe website-ul societăţii (www.petrocart.ro) sau la sediul societăţii în zilele lucrătoare orele 9.00–14.30 sau vor fi transmise prin servicii poştale fiecăruia dintre acţionarii care înaintează o cerere scrisă în acest sens.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin imputernicire (prin reprezentare). Acţionarii pot fi reprezentaţi prin alti acţionari şi prin alte persoane decât acţionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale in conditiile art.243 alin.(6)-(62) din Legea 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Imputernicirile generale trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 151 din Reg. CNVM/ASF nr. 6/2009 si se depun la societate, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale imputernicirilor generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale. Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 243 alin. (64) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun in copie (personal sau prin servicii poştale) la sediul societatii cu 48 ore inainte de adunarea generala. Imputerniciriile, neprezentate in termenul prevazut sau in alta forma decat cea mentionata pe site-ul societatii, nu vor fi luate in considerare.

Actionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenta înainte de adunarea generala utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, însotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu cu 48 ore înainte de adunare. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în adunarea generală.

Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la adunarea generala a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, facută cu actul de identitate în cazul acţionarilor persoane fizice iar în cazul reprezentantilor actionarilor persoane fizice cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Actionarii persoane juridice pot participa la adunare prin reprezentantul legal in baza unui document oficial aflat in termen de valabilitate, care-i atesta aceasta calitate (Certificat constatator emis de Registrul Comertului sau alta autoritate competenta). Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana decat reprezentantul legal prezinta o imputernicire speciala semnata de reprezentantul legal si documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum si actul de identitate al participantului la adunare.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul de a cere introducerea de puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generala şi de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Acţionarii îşi pot exercita aceste drepturi numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice) în termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocării.

Oricare actionar poate face propuneri de candidaturi pentru funcţia de administrator. Propunerile vor cuprinde informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru funcţia respectiva. Data-limita pana la care se pot face propunerile, se depun candidaturile şi CV-urile este 31.03.2016. Lista cuprinzând informaţiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator se va afla la dispoziţia acţionarilor, pe site-ul societatii, putând fi consultată si completata de acestia. Lista candidatilor va fi actualizata pe masura receptionarii propunerilor de candidaturi.

Fiecare acţionar interesat are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale iar răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris.

Propunerile, solicitările şi întrebările acţionarilor vor putea fi transmise numai în scris, la sediul societăţii prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, cu anexarea copiilor documentelor care să le ateste identitatea inclusiv calitatea de reprezentant legal in cazul actionarului persoana juridica.

In cazul în care la prima convocare nu se vor întruni cerintele de cvorum stabilite in statut, se convoaca si se fixeaza in temeiul art.118 din Legea nr.31/1990 a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru ziua de 23.04.2016 la aceeaşi ora, în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.

Președinte Consiliu de Administrație,
Ing. Adrian Vais