Convocare AGOA și AGEA 22-23 aprilie 2019

Consiliul de Administraţie al Societatii PETROCART S.A. cu sediul în Piatra Neamt, b-dul Decebal nr.171, CIF RO2046136, nr. de ordine în Registrul Comerţului J27/10/1991, capital social subscris şi vărsat 19.637.946 lei convoacă Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor pentru data de 22.04.2019 ora 12.00 si Adunarea Generala Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 22.04.2019 ora 13.00 la sediul societăţii Petrocart SA, in Piatra Neamt, B-dul Decebal nr.171.

In cazul în care la prima convocare nu se vor întruni cerintele de cvorum stabilite in statut, se convoaca si se fixeaza in temeiul art.118 din Legea nr.31/1990 a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor si a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor pentru ziua de 23.04.2019 la aceleaşi ore, în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.

La aceste Adunari Generale ale Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 12.04.2019 stabilita ca dată de referinţă.

Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor:

1. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie pentru anul 2018.
2. Prezentarea şi dezbaterea Raportului auditorului financiar referitor la situaţiile financiare întocmite la 31.12.2018.
3. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2018, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de administraţie şi cele ale auditorului financiar.
4. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea Contului de profit şi pierdere şi repartizarea profitului net aferent exerciţiului financiar 2018. Propunerea Consiliului de Administratie de repartizare a profitului net al anului 2018 este:
-la rezerva legala suma de 24.677 lei
-profit nerepartizat 468.838 lei
5. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea Raportului anual pentru informarea pieţei de capital.
6. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de activitate pe anul 2019 care include programul de productie si programul de investitii.
7. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie pentru exercitiul financiar 2018.
8. Desemnarea ca imputernicit a d-nei Elena Stirbu - consilier juridic sa efectueze formalităţile necesare pentru publicarea şi înregistrarea conform prevederilor legale a hotărârilor prezentei adunări generale.
9. Aprobarea datei de 15.05.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Acţionarilor precum si aprobarea datei de 14.05.2019 ca “ex date”.


Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor:

1. Ratificarea hotararii Consiliului de Administratie de infiintare a unui punct de lucru.
2. Mandatarea d-lui Vais Adrian – Preşedinte al Consiliului de Administraţie pentru aprobarea tuturor operatiunilor ce vor decurge din activitatile de aducere la indeplinire a prezentei hotarari si semnarea tuturor documentelor necesare.
3. Desemnarea ca imputernicit a d-nei Elena Stirbu - consilier juridic sa efectueze formalităţile necesare pentru publicarea şi înregistrarea conform prevederilor legale a hotărârilor prezentei adunări generale.
4. 4. Aprobarea datei de 15.05.2019 ca data de inregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Acţionarilor precum si aprobarea datei de 14.05.2019 ca “ex date”.

La data convocarii adunărilor generale, capitalul social al societatii este de 19.637.946 lei, format din 39.275.892 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0,5 Lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in fiecare Adunare Generala a Actionarilor.

La adunarile generale sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor, la sfârşitul zilei de 12.04.2019 stabilita ca dată de referinţă. Doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale.

Informaţiile cu privire la convocarea adunărilor generale şi materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale, proiectele de hotărâri, formularele de imputernicire specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare in baza unei imputerniciri speciale, precum şi formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondenţă sunt puse la dispoziţia acţionarilor de la data 22.03.2019 pe website-ul societăţii (www.petrocart.ro) sau la sediul societăţii în zilele lucrătoare orele 9.00–14.30 sau vor fi transmise prin servicii poştale fiecăruia dintre acţionarii care înaintează o cerere scrisă în acest sens.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin imputernicire (prin reprezentare). Acţionarii pot fi reprezentaţi prin alti acţionari şi prin alte persoane decât acţionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale in conditiile Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului nr.5/2018.

Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale. Împuternicirea specială este valabilă doar pentru adunarea generala pentru care a fost solicitată. Reprezentantul are obligaţia să voteze în conformitate cu instrucţiunile formulate de acţionarul care l-a desemnat.

Imputernicirea speciala se completeaza in trei exemplare. Un exemplar original va fi depus la sediul societatii personal sau prin servicii poştale cu 48 ore inainte de adunarea generala, un exemplar original va fi inmanat reprezentantului si un exemplar va fi pastrat de catre actionar.

Imputernicirile generale intocmite cu respectarea art. 92 alin. (13) din Legea nr. 24/2017, se depun la societate, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale imputernicirilor generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarilor generale.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 92 alin. (15) din Legea 24/2017.

Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, se depun in copie (personal sau prin servicii poştale) la sediul societatii cu 48 ore inainte de adunarile generale.

Este permisa primirea imputernicirilor si a documentelor de vot prin corespondenta prin mijloace electronice in conditiile asigurarii veridicitatii lor in limitele legii.

Imputernicirile neprezentate in termenul prevazut de 48 ore inainte de adunarile generale sau in alta forma decat cea mentionata pe site-ul societatii, nu vor fi luate in considerare.

Actionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenta înainte de adunarile generale utilizand formularul de vot prin corespondenta cu respectarea prevederilor legale.

Formularele de vot prin corespondenta pentru actionarii persoane fizice, completate si semnate, cu legalizare de semnatura de catre un notar public vor fi însotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate).

FormulFormularele de vot prin corespondenta pentru actionarii persoane juridice, completate si semnate, vor fi insotite de certificat de inregistrare sau orice alt document prin care se dovedeste calitatea de reprezentant legal si copia actului de identitate al reprezentantului legal.

Formularele de vot prin corespondenta atat pentru peroane fizice cat si pentru persoanele juridice se vor expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu cu 48 ore înainte de adunari. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în adunarile generale.

Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la adunarile generale a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, facută cu actul de identitate prezentat in original în cazul acţionarilor persoane fizice, iar în cazul reprezentantilor actionarilor persoane fizice cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Actionarii persoane juridice pot participa la adunari prin reprezentantul legal in baza unui document oficial aflat in termen de valabilitate, care-i atesta aceasta calitate (Certificat constatator emis de Registrul Comertului sau alta autoritate competenta). Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana decat reprezentantul legal prezinta o imputernicire speciala semnata de reprezentantul legal si documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum si actul de identitate al participantului la adunare.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarile generale şi de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunărilor generale. Acţionarii îşi pot exercita aceste drepturi numai în scris, propunerile formulate urmand a fi transmise la sediul societatii prin servicii de curierat sau mijloace electronice, in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicarii convocarii.

Fiecare acţionar interesat are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, iar răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris.

Propunerile, solicitările şi întrebările acţionarilor vor putea fi transmise numai în scris, la sediul societăţii prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, cu anexarea copiilor documentelor care să le ateste identitatea inclusiv calitatea de reprezentant legal in cazul actionarului persoana juridica.

Președinte Consiliu de Administrație,
Ing. Adrian Vais