Convocare AGOA 20-21 aprilie 2017

Consiliul de Administraţie al Societatii PETROCART S.A. cu sediul în Piatra Neamt, b-dul Decebal nr.171, CIF RO2046136, nr. de ordine în Registrul Comerţului J27/10/1991, capital social subscris şi vărsat 12.404.812 lei convoacă Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor pentru data de 20.04.2017 ora 12.00 la sediul societăţii în Piatra Neamt, b-dul Decebal nr.171.

In cazul în care la prima convocare nu se vor întruni cerintele de cvorum stabilite in statut, se convoaca si se fixeaza in temeiul art.118 din Legea nr.31/1990 a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor pentru ziua de 21.04.2017 la aceeaşi ora, în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.

Ordinea de zi:

Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie pentru anul 2016.
2. Prezentarea şi dezbaterea Raportului auditorului financiar referitor la situaţiile financiare întocmite la 31.12.2016.
3. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2016, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administraţie şi cele ale auditorului financiar.
4. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea Contului de profit şi pierdere şi repartizarea profitului net aferent exerciţiului financiar 2016. Propunerea Consiliului de Administratie este ca profitul net al anului 2016 sa fie repartizat astfel: la rezerva legala 124.401 lei, pentru acoperirea soldului debitor al rezultatului reportat provenit ca urmare a inregistrarii unor sume aferente anilor precedenti 85.493 lei si la profitul nerepartizat 2.278141 lei.
5. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea Raportului anual pentru informarea pieţei de capital.
6. Prezentarea, dezbaterea şi aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a programului de activitate pe anul 2017.
7. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie pentru exercitiul financiar 2016.
8. Numirea SC Globus Prest SRL ca auditor financiar pe o perioada de 3 ani urmare expirării mandatului de auditor financiar.
9. Desemnarea ca imputernicit a d-nei Elena Stirbu - consilier juridic sa efectueze formalităţile necesare pentru publicarea şi înregistrarea conform prevederilor legale a hotărârilor prezentei adunări generale.
10. Aprobarea datei de 12.05.2017 ca data de inregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Acţionarilor precum si aprobarea datei de 11.05.2017 ca “ex date” conform art.2 lit.f din Regulamentul nr.6/2009 cu completarile si modificarile ulterioare.

La data convocarii adunării generale, capitalul social al societatii este de 12.404.812 lei format din 24.809.624 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0,5 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

La adunarea generala sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor, la sfârşitul zilei de 11.04.2017 stabilita ca dată de referinţă. Doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale.

Informaţiile cu privire la convocarea adunării generale şi documentele care urmează să fie prezentate adunării generale, proiectul de hotărâre, formularele de imputernicire specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare in baza unei imputerniciri speciale, precum şi formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondenţă sunt puse la dispoziţia acţionarilor de la data 16.03.2017 pe website-ul societăţii (www.petrocart.ro) sau la sediul societăţii în zilele lucrătoare orele 9.00–14.30 sau vor fi transmise prin servicii poştale fiecăruia dintre acţionarii care înaintează o cerere scrisă în acest sens.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin imputernicire (prin reprezentare). Acţionarii pot fi reprezentaţi prin alti acţionari şi prin alte persoane decât acţionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale in conditiile art.243 alin.(6)-(62) din Legea 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.

Imputernicirile speciale se completeaza in trei exemplare. Un exemplar original va fi depus la sediul societatii personal sau prin servicii poştale. Acţionarul dă în cadrul formularului de împuternicire specială instrucţiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor. Împuternicirea specială este valabilă doar pentru adunarea generala pentru care a fost solicitată. Reprezentantul are obligaţia să voteze în conformitate cu instrucţiunile formulate de acţionarul care l-a desemnat. Imputernicirile speciale se depun la sediul societatii cu 48 ore inainte de adunarea generala.

Imputernicirile generale trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 151 din Regulamentul nr. 6/2009 si se depun la societate, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale imputernicirilor generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 243 alin. (64) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare, se depun in copie (personal sau prin servicii poştale) la sediul societatii cu 48 ore inainte de adunarea generala.

Este permisa primirea imputernicirilor si a documentelor de vot prin corespondenta prin mijloace electronice in conditiile asigurarii veridicitatii lor in limitele legii.

Imputernicirile neprezentate in termenul prevazut de 48 ore inainte de adunarea generala sau in alta forma decat cea mentionata pe site-ul societatii, nu vor fi luate in considerare.

Actionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenta înainte de adunarea generala utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, cu legalizare de semnatura de catre un notar public, însotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu cu 48 ore înainte de adunare. Formularele primite ulterior termenului stabilit nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în adunarea generală.

Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la adunarea generala a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, facută cu actul de identitate prezentat in original în cazul acţionarilor persoane fizice iar în cazul reprezentantilor actionarilor persoane fizice cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Actionarii persoane juridice pot participa la adunare prin reprezentantul legal in baza unui document oficial aflat in termen de valabilitate, care-i atesta aceasta calitate (Certificat constatator emis de Registrul Comertului sau alta autoritate competenta). Actionarul persoana juridica reprezentat de o alta persoana decat reprezentantul legal prezinta o imputernicire speciala semnata de reprezentantul legal si documentul oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei juridice, precum si actul de identitate al participantului la adunare.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul de a cere introducerea de puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generala şi de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Acţionarii îşi pot exercita aceste drepturi numai în scris (transmise la sediul societatii prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), în termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocării.

Fiecare acţionar interesat are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale iar răspunsurile la întrebările adresate vor fi comunicate în scris.

Propunerile, solicitările şi întrebările acţionarilor vor putea fi transmise numai în scris, la sediul societăţii prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice, cu anexarea copiilor documentelor care să le ateste identitatea inclusiv calitatea de reprezentant legal in cazul actionarului persoana juridica.

Președinte Consiliu de Administrație,
Ing. Adrian Vais