Convocare AGOA 15-16 decembrie 2020

ADUNAREA GENERALĂ A ACTIONARILOR

PETROCART S.A.

Subscrisa PRIME INSOLV PRACTICE SPRL cu sediul social in Bucuresti, sector 1, Bd. Aviatorilor nr. 52, parter, apt.1-2, nr. UNPIR - RFO II 0488, CUI RO 27362568, Tel/Fax +40 213400422/+40 213400452, e-mail office@primeinsolv.ro, desemnatã în calitate de administrator judiciar al Societatii PETROCART S.A. „in insolventa”/„in insolvency”/ „en procedure collective” , cu sediul în Piatra Neamt, b-dul Decebal nr.171, CIF RO2046136, nr. de ordine în Registrul Comerţului J27/10/1991, e-mail office@petrocart.ro; fax: +40 (233) 213513, capital social subscris şi vărsat 19.637.946 lei, în temeiul art.117 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare si a prevederilor art. 5 alin. (1) pct. 4 coroborate cu cele ale art. 52 – 56 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, convoacă Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor pentru data de 15.12.2020 ora 12:00 (GMT+2) la sediul societăţii Petrocart SA, in Piatra Neamt, B-dul Decebal nr. 171.


La această Adunare sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 07.12.2020 stabilită ca dată de referinţă.


Ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor :


1. Desemnarea administratorului special, atribuțiile sale fiind cele prevăzute de art. 56 din Legea nr. 85/2014.
2. Aprobarea datei de 12.01.2020 ca data de inregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Acţionarilor precum si aprobarea datei de 11.01.2020 ca “ex date”.
3. Desemnarea ca imputernicit a d-nei Elena Stirbu - consilier juridic sa efectueze formalităţile necesare pentru publicarea şi înregistrarea conform prevederilor legale a hotărârilor prezentei adunări generale, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare a acestora la Registrul Comerțului sau orice altă instituție publică.


În situația în care la ședința Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor convocată pentru data de 15.12.2020 ora 12.00 (GMT+2) nu se vor prezenta acționari pentru indeplinirea cvorumului specificat in lege si statut, se convoacă Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor Petrocart SA cu aceeași ordine de zi pentru data de 16.12.2020 ora 12:00 (GMT+2) la sediul societăţii Petrocart SA, in Piatra Neamt, B-dul Decebal nr. 171. – aceasta fiind a II-a convocare în sensul art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare


La data convocarii adunărilor generale, capitalul social al societatii este de 19.637.946 lei, format din 39.275.892 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0,5lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in fiecare Adunare Generala a Actionarilor.


La adunarile generale sunt îndreptăţiţi să participe şi să voteze acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor, la sfârşitul zilei de 07.12.2020 stabilita ca dată de referinţă. Doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarilor generale.


Propunerile acționarilor de numire în vederea desemnării administratorului special vor putea fi depuse / comunicate prin e-mail la adresele: office@primeinsolv.ro și office@petrocart.ro sau fax la numerele : +4 021 340 04 52 și +4 023 321 35 13.


Actionarii pot depune / comunica propunerile de numire în vederea desemnării administratorului special până la ora 15:00 (GMT+2) a zilei de 27.11.2020.


Informaţiile cu privire la propunerile de numire, formularele de imputernicire specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare in baza unei imputerniciri speciale, precum şi formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondenţă sunt puse la dispoziţia acţionarilor de la data 07.12.2020 pe website-ul societăţii (www.petrocart.ro) sau la sediul societăţii în zilele lucrătoare orele 9.00–14.30.


Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin imputernicire (prin reprezentare). Acţionarii pot fi reprezentaţi prin alti acţionari şi prin alte persoane decât acţionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale in conditiile Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului nr.5/2018.


Actionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenta înainte de adunarile generale utilizand formularul de vot prin corespondenta cu respectarea prevederilor legale.


Este permisa primirea imputernicirilor si a formularelor de vot prin posta/curierat sau prin orice mijloc electronic care asigură confirmarea transmiterii textului, in conditiile asigurarii veridicitatii lor in limitele legii, cel mai tarziu cu 48 de ore înainte de adunarea generală.


Împuternicirile si formularele de vot comunicate ulterior termenului stabilit anterior nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului şi majorităţii în adunările generale.


Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe la adunarile generale a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, facută cu actul de identitate prezentat in original în cazul acţionarilor persoane fizice, iar în cazul actionarilor persoane juridice prin simpla probă a calitații de reprezentant legal in baza unui document oficial aflat in termen de valabilitate sau pe baza de mandat / delegație avocațială.


Prime Insolv Practice SPRL
Administrator special